Sign in through STEAM
The Leech Queen Head

Item is missing on the STEAM marketplace.

The Leech Queen Head

Rare, Standard, Wearable, Naga siren

Dota 2

Rare head

Used By: Naga Siren

The Leech Queen

{a}The Leech Queen Armor{/a}

{a}The Leech Queen Head{/a}

{a}The Leech Queen Off-Hand{/a}

{a}The Leech Queen Legs{/a}

{a}The Leech Queen Weapon{/a}

Запросы на автопокупку (Указывать цену за 1 предмет)

Купить, если цена будет:
Запросов на автопокупку нет